Δημιουργία γόνιμου εδάφους προς καλιέργεια


έναρξη εργασιών - απομάκρυνση αδρανών υλικών Πρόοδος εργασιών αναζοωγόννηση εδάφους - πρώτη φάση  ολοκλήρωση εργασιών - παράδοση προς καλιέργεια